ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัวข้อมูลบุคคล (Privacy of Personal Information) ของ www.seo.co.th ตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 “PDPA” ( Personal Data Protection Act )

www.seo.co.th เป็นเว็บไซต์สำหรับให้บริการข้อมูลและการสั่งซื้อบริการออนไลน์ แก่บุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการนิติบุคคล ซึ่ง บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้เป็นผู้ให้บริการทำการตลาดออนไลน์ โฆษณาออนไลน์และการโปรโมทเว็บไซต์ มีความตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวและเคารพถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกท่านมาโดยตลอด

ท่านสามารถใช้บริการเว็บไซต์ www.seo.co.th เพื่อเยี่ยมชมข้อมูลและค้นหาบริการต่างๆ ของบริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ได้โดยที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวตนหรือให้ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับตัวท่านแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้บริการหรือเข้าถึงข้อมูลบางประการ เช่น การสั่งซื้อบริการออนไลน์ เป็นต้น ท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุเอาไว้ในเว็บไซต์ www.seo.co.th และนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยท่านอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อของท่าน หมายเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ หรือที่อยู่ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้บริการหรือเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสมต่อไป

อนึ่ง การที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์ www.seo.co.th นี้ ถือว่าท่านได้ตกลงที่จะยอมรับและผูกพัน กับเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุเอาไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทุกประการแล้ว หากท่านไม่ประสงค์ที่ จะผูกพันหรือปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถทำได้โดยเพียงไม่ใช้บริการต่อไปและออกจาก เว็บไซต์ www.seo.co.th

ข้อมูลที่เป็นสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www.seo.co.th จัดทำขึ้นโดย บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมด อันรวมถึงข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www.seo.co.th ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยวิธีการใดๆ โดยมิได้รับการยินยอม เป็นลาย ลักษณ์อักษร จาก บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ก่อน ภาพประกอบ ภาพถ่าย ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ และข้อมูลอื่นใดที่ปรากฏอยู่บน www.seo.co.th ถือเป็นทรัพย์สินของ บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด หรือเป็นสิทธิของบริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว การนำรูปภาพ (ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) จากเว็บไซต์ www.seo.co.th ไปใช้ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด

การจัดเก็บข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ทาง www.seo.co.th ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล จะรวบรวมใช้ ตามขอบเขตของการบริการโดยเรานั้นได้รวบรวมจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นและเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์เป็นประโยชน์ภายใต้กฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ ข้อมูลที่ทาง www.seo.co.th จะจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลที่ท่านให้กับ www.seo.co.th เพื่อลงทะเบียน หรือสมัครสมาชิก หรือเพื่อรับบริการ รวมถึงการแจ้งเตือนอีเมล และ/หรือ จดหมายข่าว
  1. ชื่อ-นามสกุล (Name – Surname)
  2. ชื่อบริษัทนิติบุคคล (ในกรณีที่ลูกค้าสมัครหรือทำสัญญาใช้บริการในนามนิติบุคล)
  3. เลขทะเบียนนิติบุคคล (ในกรณีที่ลูกค้าสมัครหรือทำสัญญาใช้บริการในนามนิติบุคล)
  4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน (ในกรณีทำสัญญาใช้บริการในนามบุคคล)
  5. หมายเลขโทรศัพท์ (Phone number)
  6. อีเมล์ (Email address)
  7. ที่อยู่ทางไปรษณีย์
  8. บัญชีโซเชียลมีเดีย
  9. ข้อมูลทางธุรกรรม
  10. ข้อมูลการออกใบกำกับภาษี
  11. รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน
  12. รหัสผ่าน (Password) / ยืนยันรหัสผ่าน (Confirm Password)
  13. หมวดหมู่เว็บไซต์ (Website Category)
  14. ชื่อโดเมน (Domain Name) / ชื่อเว็บไซต์ (Website Name)
 2. ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทางเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ ของ www.seo.co.th จะจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น
  1. ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP Address) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
  2. ชนิดของเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ของท่าน
  3. ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ สินค้า บริการ หรือข้อมูลที่ท่านค้นหา วันที่และเวลาเข้าชม ข้อมูลทางสถิติอื่นๆ
  4. หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์ www.seo.co.th
  5. หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมในเว็บไซต์ www.seo.co.th
  6. จำนวนหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม
  7. คุกกี้ (Cookie)
 3. ข้อมูลการติดต่อ ทั้งการซื้อบริการ การสอบถามปัญหาการใช้งาน การให้ความคิดเห็น หรือการให้คำแนะนำติชม www.seo.co.th จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือตามระยะเวลาที่จำเป็นและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลหรือการให้บริการแก่ท่าน

วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล การใช้งานข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลของท่าน

www.seo.co.th มีสิทธิที่จะใช้ เปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้ให้ไว้ ให้แก่ บุคคลที่สามได้ แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่านและเพื่อการบริหารจัดการเว็บไซต์ www.seo.co.th ได้เท่านั้น ซึ่งหมายความรวมถึง

 1. เพื่อช่วยในการยืนยันตัวตนสถานะในการลงทะเบียนสมัครใช้บริการครั้งแรกของท่าน (Register)
 2. เพื่อใช้ในการลงชื่อเข้าใช้งานในระบบสมาชิกในครั้งถัดไปของท่าน (Login)
 3. เพื่อใช้บริการการทำตลาดออนไลน์ โฆษณาออนไลน์และการโปรโมทเว็บไซต์
 4. เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งซื้อบริการของท่านผ่านทางเว็บไซต์ www.seo.co.th รวมถึงการชำระเงินค่าบริการ
 5. เพื่อใช้ในการจัดส่งข้อมูลและรายละเอียดการใช้บริการ
 6. เพื่อใช้ในการให้บริการลูกค้า การติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการสั่งซื้อบริการกับท่าน
 7. เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อบริการ
 8. เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการสั่งซื้อบริการและรายงานภาษีการขาย
 9. เพื่อใช้ในการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับบริการ รวมถึงสิทธิพิเศษ ของรางวัล และโปรโมชั่นต่าง ๆ จากทาง www.seo.co.th ซึ่งทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และโปรโมชั่นของทาง www.seo.co.thได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 10. เพื่อนำมาใช้พัฒนาและปรับปรุงด้านการตลาด และการให้บริการของ www.seo.co.th ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด
 11. เพื่อนำมาเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการขายให้ตรงกับความต้องการ รวมถึงความชื่นชอบของลูกค้าผู้ใช้งาน
 12. เพื่อใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลภายในองค์การและการทำวิจัยอื่นๆ
 13. เพื่อเปิดเผยข้อมูลตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมายหรือตามคำสั่งของศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
 14. เพื่อเปิดเผยข้อมูลเพื่อปกป้องสิทธิตามกฎหมายทั้งของบริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด และบุคคลที่สาม

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทาง www.seo.co.th มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเมื่อ

 1. เมื่อท่านมีการสมัครใช้งาน สั่งซื้อบริการ ทั้งรูปแบบการขอคำปรึกษา หรือเสียค่าบริการ
 2. เมื่อมีการทำสัญญาใช้บริการต่างๆของ เว็บไซต์ www.seo.co.th
 3. เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มสนใจบริการ ขอใบเสนอราคา รวมถึงแจ้งปัญหาการใช้งาน และอื่นๆ ผ่านเว็บไซต์ www.seo.co.th

โปรแกรมคุกกี้ (Cookies)

โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) จะถูกส่งไปในเว็บบราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกดูข้อความ โดยโปรแกรมนี้จะช่วยทำให้สามารถติดต่อและจดจำบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านได้ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการใช้โปรแกรมคุกกี้ ท่านสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธโปรแกรมดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามการปฏิเสธไม่ใช้โปรแกรมคุกกี้นี้อาจส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถใช้งานในเว็บไซต์ www.seo.co.th ได้อย่างครบถ้วนหรือสมบูรณ์ได้

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ www.seo.co.th อาจมีการรวบรวมลิงค์หรือการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นของบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกในการเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านี้เท่านั้น ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้อาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยที่ www.seo.co.th ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวหรือในการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้แต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ www.seo.co.th ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบและทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้อย่างระมัดระวังก่อนที่ท่านจะใช้บริการต่อไป

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด จะแจ้งการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงดังกล่าวเอาไว้ในเว็บไซต์ www.seo.co.th ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

การจัดเก็บ และรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคลสามารถเข้าถึง และดำเนินการโดย www.seo.co.th หรือผู้ให้บริการที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้จะถูกเก็บรักษาไว้โดยองค์กรของ www.seo.co.th ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ข้างต้น หรือตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทาง กฎหมาย ข้อกำหนดทางด้านบัญชีและ / หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเห็นแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้น ไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ขอรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด หากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านถูกละเมิด หรือมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-187-0187

การเปิดเผยข้อมูลบุคคล ต่อบุคคลภายนอก

เราขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล ที่เราได้เก็บรวบรวมเอาไว้ ไปเผยแพร่หรือทำการขายข้อมูล ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. ได้รับการอนุญาตยินยอมจากท่าน
 2. สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย จะมีการขอข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย

การขอแก้ไข ระงับ หรือการยกเลิกการให้ข้อมูลบุคคล

หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาแจ้งให้ทาง www.seo.co.th ทราบ เพื่อทำการแก้ไขอัพเดทเป็นข้อมูลปัจจุบันและถูกต้อง และเมื่อทาง www.seo.co.th ดำเนินการอัพเดทข้อมูลแล้ว ทาง www.seo.co.th จะดำเนินการการจัดเก็บ และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และผลประโยชน์ของลูกค้าผู้ให้ข้อมูลเป็นหลัก

ท่านสามารถเพิกถอนการยินยอมในการให้รวบรวม การนำไปใช้ และการเปิดเผยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยการติดต่อทาง www.seo.co.th ผ่านทางโทรศัพท์หรือส่งอีเมล์ถึงฝ่ายบริการลูกค้าของทาง www.seo.co.th ตามวิธีการติดต่อเรา

วิธีการติดต่อเรา

หากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ ต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อ


ฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service)

บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ที่อยู่ 111/33 พรีเมี่ยมเพลส เอกมัย-รามอินทรา 40 ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 02-187-0187
หมายเลขแฟกซ์ 02-187-0188
สายด่วน : 086-700-4000
อีเมล์ : seo@seo.co.th

ข้าพเจ้ายืนยันว่าได้อ่านและทำความเข้าใจรวมถึงตกลงให้ความยินยอมแก่ บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด (บริษัทฯ) เพื่อให้บริษัทฯสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ของข้าพเจ้าตามที่ได้ให้ไว้ข้างต้น ตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯได้ นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย หรือดำเนินการประมวลผลใดๆ ในข้อมูลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อปรับปรุงบริการ

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และการส่งเสริมการขายต่างๆ ให้ข้าพเจ้าผ่านทางช่องทางติดต่อสื่อสารใดๆ ทั้งหมด

ทั้งนี้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการที่ข้าพเจ้าเลือกที่จะไม่ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ อาจส่งผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ การรับบริการและการรับข้อมูลส่งเสริมการขายต่างๆจากบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าข้าพเจ้าสามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการให้ความยินยอมได้โดยการติดต่อบริษัทฯผ่านทางโทรศัพท์หรือส่งอีเมล์ถึงฝ่ายบริการลูกค้าของทาง www.seo.co.th ทั้งนี้บริษัทฯจะใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าด้วยความเคารพในสิทธิของข้าพเจ้า นอกจาก นี้ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าสามารถเข้าชมเว็บไซต์ www.seo.co.th หรือ เว็บไซต์อื่นของบริษัทฯเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯได้

ข้าพเจ้าตระหนักดีถึงสิทธิของข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล และการเปิดเผย การส่งหรือโอนข้อมูลของข้าพเจ้าไปยังบุคคลใดๆ โดยบริษัทฯ

Top